Vragen over uw studie of opleiding? Bel ons op (071) 514 7335. Wij houden telefonisch spreekuur op ma - za 9u00-10u00.

Cursus Romeins Recht

Home / Rechtsgebieden / Romeins Recht

Eerstkomende cursussen:

A. voor studenten aan de Universiteit Leiden:

Voor alle cursussen geldt dat opgaven van eerdere tentamens zijn inbegrepen. Telkens worden ook extra (nieuwe) vragen verstrekt. Alle bijeenkomsten duren 2 uur en hebben een minimum van 3 en maximum van 6 studenten per groepje. Er wordt meestal 4 weken voor het tentamen gestart of zoveel eerder of later als er een voldoende aantal deelnemers bijeen is. Bij tijdig aanmelden kunnen wij ook individuele begeleiding verzorgen.

Romeins Recht voor het tentamen en de herkansing van 30 mei en 1 juli 2024

Training 3 lessen (lesgeld € 200,-) of Cursus 6 lessen (lesgeld € 300,-)

Voor de inhoud van de lessen Romeins recht is voor het studiejaar 2023-2024 het verbintenissenrecht (contractenrecht) tot onderwerp gekozen. Voor het jaar 2022-2023 was goederenrecht aan de orde.


B.voor studenten aan andere Universiteiten:

Voor studenten aan de UvA en VU bieden wij vergelijkbare begeleiding aan.

Docent

De cursus wordt gegeven door een Leidse alumnus met een gedegen didactische achtergrond en een goede bekendheid met de tentamens en onderwerpen van Romeins recht.

Het vak Romeins recht binnen de rechtenstudie

Het vak Romeins recht staat nogal op zichzelf binnen de rechtenstudie omdat we hier niet het recht als een vaststaand gegeven bestuderen, maar juist het ontstaan en de voortdurende verandering van rechtsvormen. Hierbij concentreren we ons op de meer dan duizendjarige geschiedenis van de Romeinse samenleving. De groei van Rome van dorp tot wereldrijk zorgde voor veranderingen in de samenleving die weer leidden tot nieuwe ontwikkelingen in het recht. Uiteindelijk kwamen deze samen in het grote wettencorpus van keizer Justinianus, dat in heel Europa eeuwenlang de basis is geweest voor wetgeving en juridische opleiding. 'Ius est ars aequi et boni' was het toen en dat is het nog steeds.

Het kijken naar het recht in zijn historische context is dus de bijzondere uitdaging van dit vak, maar daarnaast is het aanleiding tot verdieping en verbreding van de kennis van het hedendaagse Nederlandse privaatrecht. Doordat dit immers in grote mate is afgeleid van het Romeinse recht, kunnen we Romeinse casussen oplossen op een manier die niet veel anders is dan in het Nederlandse recht. Casuïstiek is dan ook een belangrijk deel van het vak en van de cursus.

De cursus Romeins recht

De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van elk 2 uur en zal op vaste dagen en tijden worden gegeven in de weken voorafgaand aan het tentamen en het hertentamen. Eventueel kunnen aparte afspraken worden gemaakt voor individuele begeleiding.

In de eerste twee bijeenkomsten wordt ingegaan op de externe geschiedenis van het Romeinse recht en de manier waarop dit gevormd is door ontwikkelingen in de Romeinse samenleving. In de volgende bijeenkomsten wordt geoefend met casusposities op het gebied van goederen-, verbintenissen- en erfrecht. Hierbij komen ook essayvragen aan bod om zelf uit te werken en ter correctie in te leveren.

Lesgelden

Voor deelname aan de cursus Romeins recht wordt een vast bedrag aan lesgeld gerekend. De deelname vindt in klein verband of individueel plaats. Het lesgeld omvat ook het studiemateriaal: tentamen- en oefenopgaven en alle tijdens de cursus uit te delen gegevens. Het lesgeld wordt vooraf in rekening gebracht. Bij deelname aan een groepje wordt uitgegaan van tenminste 3 studenten. Voor het tentamen Romeins recht wordt desgewenst ook individuele begeleiding verzorgd.

Cursus (6 bijeenkomsten van 2 uur) € 200,00
Individueel Traject (5 lesuren met materiaal) l € 250,00

Wegens wettelijke vrijstelling voor het onderwijs is over het lesgeld geen BTW verschuldigd.