Kring van Leidse Repetitoren

Ondernemingsrecht

Home / Rechtsgebieden / Ondernemingsrecht

Bijlessen, Trainingen en Cursussen Ondernemingsrecht

Cursus Onderneming en Recht (Bachelor): Cursus voor het tentamen van 28 maart 2018..

Cursus Ondernemingsrecht en Concernverhouding (Master): Cursus voor de herkansing van 19 januari 2018

Cursus Vennootschappen en Rechtspersonenrecht:cursus voor het tentamen van 8 juni en de herkansing van 4 juli 2018

Cursus Ondernemingsrecht (Master Utrecht): Cursus voor de Eindtoets en de Reparatietoets

Zie ook onder Lesroosters.

Wie geeft de cursussen Ondernemingsrecht?

Sinds 1991 geeft mr W.D. Bierens de Haan cursussen voor de Rechtenstudie in Leiden. Deze studiebegeleiding wordt ook voor verschillende vakken Ondernemingsrecht gegeven. Er is een enorme ervaring aanwezig met cursussen voor deze tentamens. Vele studenten van verschillende Universiteiten en opleidingen maken er dan ook dankbaar gebruik van. Deelname is de moeite waard en kan helpen studievertraging te beperken of te voorkomen.

Voor welke vakken Ondernemingsrecht?

De studiebegeleiding ondernemingsrecht wordt voor een groot aantal vakken gegeven. Zowel voor het Bachelor-vak Ondernemingsrecht als de verdiepende vakken in de afstudeerrichtingen Ondernemingsrecht en Notarieel recht. Het onderwijs wordt in Leiden gegeven, maar studenten aan andere universiteiten en opleidingen kunnen ook deelnemen. Met de verschillende tentamens wordt in het onderwijs rekening gehouden. Specifieke wensen voor een cursus kunnen bij de inschrijving kenbaar worden gemaakt. Er worden geen studenten van verschillende opleidingen in eenzelfde groep geplaatst: ieder krijgt eigen begeleiding.

Wanneer aanmelden en starten?

De cursussen starten op tijd: meestal 4 weken voor het tentamen. Gezien de omvang van de vakken ondernemingsrecht is dat ook raadzaam. Tijdig met het vak beginnen betekent voldoende kunnen oefenen en dus een betere voorbereiding. Bij tijdig aanmelden kan ook eerder worden gestart. Alle bijeenkomsten duren tenminste 2 uur. Afhankelijk van de omvang van het vak bestaat een cursus uit 6 tot 10 bijeenkomsten. Er zijn meestal 1 of 2 bijeenkomsten per week. Bij individuele deelname kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden, zowel qua startmoment als qua aantal uren en bijeenkomsten. Verkorte trainingen worden apart aangekondigd en zullen 2 weken voor het tentamen starten.

De cursus Ondernemingsrecht Bachelor

De cursus Ondernemingsrecht bestaat uit bijeenkomsten van 2 uur per keer met uitleg van de theorie, relevante wetsartikelen en jurisprudentie en de bespreking van opgaven. Op verschillende momenten in de cursus mogen open vragen worden ingeleverd om voldoende oefening te krijgen. Er wordt niet alleen geoefend met vragen uit eerdere tentamens, maar ook met geheel nieuwe opgaven. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: eenmanszaak, maatschap, firma (VOF) en CV; plaats in de wet, vertegenwoordigingsbevoegdheid, faillissement, aansprakelijkheid van de vennoten en vermogen.
  • stichting en vereniging: oprichting, statuten, kenmerken, vermogen, bestuur, organen, lidmaatschap, in- en extern toezicht.
  • BV (flex-bv) en NV: oprichting, statuten, bestuur en verdere organen, tegenstrijdig belang, aandelen en verder eigen vermogen, kapitaalbescherming, vertegenwoordigingsbevoegdheid, faillissement, in- en extern toezicht
  • algemene bepalingen Boek 2 BW
  • bijzondere regelingen Boek 2 BW: structuurrégime, fusie, splitsing, uitkoopregeling minderheidsaandeelhouders, bestuurdersaansprakelijkheid, enquête.

Cursussen voor verdiepende vakken Ondernemingsrecht

Voor een aantal verdiepende vakken binnen de afstudeerrichtingen Ondernemingsrecht en Notarieel recht wordt reeds vele jaren met succes een cursus gegeven. Juist deze vakken zijn immers moeilijk en vereisen een diepgaandere kennis van zaken. Omdat de meeste Universiteiten hun tentamens eigen benamingen geven, wordt volstaan met een globale omschrijving van de verdiepende vakken waarvoor studiebegeleiding geboden wordt.

  • Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht (Notarieel recht)
  • Ondernemingsrecht en Concernverhoudingen (Bedrijfsrecht)

Oefenopgaven

Ondernemingsrecht vereist over het algemeen veel oefening. Een belangrijke meerwaarde van het volgen van een cursus is, dat er voor alle vakken in eigen beheer opgestelde oefenopgaven worden uitgereikt. Deze opgaven zijn vaak zeer specifiek toegespitst op bepaalde moeilijkheden en wetsartikelen. Juist casusposities oplossen betekent: de wet en arresten toepassen. Vragen mogen vaak schriftelijk ter correctie worden ingediend. Een juiste manier van formuleren van een schriftelijk antwoord is immers de punten waard! Dit wordt in het regulier onderwijs zo goed als nooit aangeleerd.

Lesgelden

Voor deelname aan een cursus wordt een vast bedrag aan lesgeld gerekend. De deelname vindt in klein verband of individueel plaats. Het lesgeld omvat ook het studiemateriaal: tentamen- en oefenopgaven en alle tijdens de cursus uit te delen gegevens. Het lesgeld wordt vooraf in rekening gebracht. Bij alle genoemde bedragen is uitgegaan van een minimum van 4 deelnemers per groepje. Bij een kleiner aantal worden aanvullende afspraken gemaakt. Voor alle cursussen Ondernemingsrecht geldt, dat ook individueel studiebegeleiding gegeven wordt. Er wordt bij deze onderwijsvorm een vast bedrag per uur aan lesgeld gerekend. Het aantal bijeenkomsten/uren wordt in overleg vastgesteld.

Bachelor Cursus Ondernemingsrecht €300,00
Training Ondernemingsrecht (3 bijeenkomsten, minimaal 6 deelnemers) €120,00
Bachelor Cursus Vennootschappen en Rechtspersonen Notarieel recht €250,00
Master Cursus Ondernemingsrecht en Concernverhoudingen €300,00
Bachelor en Master Individueel Traject: 5 lesuren incl. lesmateriaal €300,00
Individueel Traject (5 bijeenkomsten van 2 uur inclusief lesmateriaal): €600,00

Wegens wettelijke vrijstelling voor het onderwijs is over het lesgeld geen BTW verschuldigd.